Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Spolku

 

RSST Louny z.s.

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Základní ustanovení

 

1)   RSST Louny z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které provozují stolní tenis, organizační a zájmovou činnost.

2)   Vytváří potřebné ekonomické, finanční, materiální a legislativní podmínky, které směřují k naplňování jeho základních poslání a cílů

3)   Řeší a rozhoduje spory mezi tělovýchovnými jednotami, oddíly a kluby.

4)   Hájí oprávněné zájmy svých členů, k tomu spolupracuje se státními orgány a institucemi, významnými podniky, podnikateli, národními sportovními organizacemi a jinými sportovními sdruženími či kluby

5)   Spolek působí na území okresu Louny

6)   Sídlo spolku: RSST Louny z.s.,  Výškov č.p. 14, 44001 Louny1

 

Poslání spolku

 

1)   Základním posláním spolku je:

a)   organizovat, řídit a propagovat stolní tenis na území okresu Louny, za účelem jeho soustavného rozvoje a přípravy aktivních hráčů.

b)   organizovat a řídit soutěže ve stolním tenisu dospělých a mládeže na území okresu Louny

c)   podporovat práci s mládeží

d)   zajišťovat propagaci v hromadných sdělovacích prostředcích

e)  dbát na dodržování Stanov České asociace stolního tenisu a Soutěžního řádu stolního tenisu České asociace stolního tenisu v rámci soutěží zastřešovaných Českou asociací stolního tenisu

 

ČÁST DRUHÁ

 

Zásady členství ve spolku

 

1)   Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho posláním. O přijetí za člena rozhoduje Valná hromada, která stanoví podmínky, práva i povinnosti člena.

2) Tělovýchovné jednoty, oddíly a kluby sdružené ve spolku jako právnické osoby, jsou kolektivním členem spolku.

 3)  Členství zaniká:

a)   zánikem spolku

b)  vystoupením nebo zánikem některého z členů

c)   vyloučením

ČÁST TŘETÍ

 

ORGÁNY RSST LOUNY z.s.

 

Orgány RSST Louny z.s. jsou

 

 1. Valná hromada jako orgán nejvyšší
 2. Výkonný výbor jako orgán výkonný
 3. Výkonný výbor jako orgán statutární

 

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku
 2. Svolává jí Výkonný výbor spolku, nejméně 1x za rok, o jejím svolání informuje sdružené tělovýchovné oddíly, kluby a ostatní členy nejpozději 30 dní předem.
 3. Mimořádnou Valnou hromadu spolku je výkonný výbor spolku povinen svolat, pokud o to požádá nejméně polovina tělovýchovných jednot, oddílů a klubů nebo více než 50% členů výkonného výboru nebo při odstoupení více než 50% členů výkonného výboru.
  Mimořádnou Valnou hromadu je výkonný výbor povinen uskutečnit do 30ti dnů ode dne, kdyby byla splněna podmínka k jejímu svolání.
 4. Valná hromada je složená z Výkonného výboru spolku a ze zástupců všech sdružených tělovýchovných jednot, oddílů a klubů,jejichž družstva hrají soutěže organizované spolkem nebo vyšší.
 5. Valné hromady se mohou účastnit s právem rozhodujícím zástupci všech sdružených tělovýchovných jednot, oddílů a klubů starší 18ti let, jejichž družstva hrají soutěže organizované spolkem nebo vyšší.
 6. Valné hromady se mohou účastnit s hlasem poradním členové odborných komisí spolku, zástupci Krajského svazu stolního tenisu Ústeckého kraje (KSSTÚK), zástupci České asociace stolního tenisu (ČAST) a pozvaní hosté.
 7. Proti usnesení Valné hromady a spolku je možno při porušení stanov, směrnic a rozhodnutí orgánů ČAST požádat o mimořádnou revizi k ČAST nebo k KSSTÚK.
 8. Valná hromada zejména:

a)Rozhoduje o názvu, sídle a symbolice, schvaluje, mění a  ruší Stanovy a jiné předpisy spolku

b)Stanovuje hlavní směry činnosti a koncepce spolku

c)Volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy výkonného výboru a  revizní komise

d)   Volí delegáta na konferenci KSSTÚK

e)   Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku, stavu majetku,      plánu práce, podnikatelských aktivit a návrh rozpočtu spolku

f) Rozhoduje o vstupu spolku do jiných organizací a sdružení, o ekonomické účasti na jejich činnosti a o jiných formách spolupráce, volí zástupce spolku do jiných orgánů

g) Rozhoduje o členských otázkách spolku nebo k tomu zmocňuje výkonný výbor spolku

h) Schvaluje výši a formu placení členských příspěvků, poplatků atd.

i) Plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru

j) Rozhoduje o změnách Soutěžního řádu stolního tenisu, které jsou v pravomoci okresních svazů

k) Rozhoduje o zániku spolku a o způsobu vypořádání jeho majetku

l) Rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí

m) Valná hromada je usnášeníschopná v případě účasti nadpoloviční většiny členů s právem rozhodujícím. Valná hromada schvaluje a volí nadpoloviční většinou přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.

n) Jednání Valné hromady se řídí jednacím řádem ( programem) schváleným po zahájení Valné hromady

 •  
 
Výkonný výbor

 


1)  Výkonným orgánem Valné hromady spolku je Výkonný výbor spolku, který zajišťuje plnění úkolů z Valné hromady v období mezi jednotlivými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou v pravomoci valné hromady

 

       2)  Členové Výkonného výboru spolku jsou voleni na čtyřleté funkční období.  Každé následující valné hromadě přísluší právo odvolat jakéhokoliv člena a do uvolněné funkce zvolit člena nového. Volba proběhne i při odstoupení člena Výkonného výboru spolku na Valné hromadě spolku. Průběh voleb se řídí volebním řádem, schváleným po zahájení Valné hromady.

 

3) V případě ukončení činnosti ve Výkonném výboru spolku některého z jeho členů v   průběhu mezi Valnou hromadou, navrhne kooptaci nového člena předseda. Při odstoupení předsedy navrhne nového člena místopředseda. Kooptace je možná v maximálním počtu poloviny členů Výkonného výboru. Kooptace podléhá dodatečnému schválení na nejbližší konferenci. Výkonný výbor volí  své členy do jednotlivých funkcí.

 

 4) Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, sekretáře-hospodáře a dvou členů.

 

5) Schůze Výkonného výboru je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se přijímají většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy (v případě jeho nepřítomnosti hlas člena Výkonného výboru pověřeného řízením zasedání).

 

6) Členství ve Výkonném výboru spolku zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním z funkce,  vzdáním se funkce, zánikem členství v spolku a zánikem spolku.

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN

 

Výkonný výbor je statutárním orgánem RSST Louny z.s.

 

Statutárním orgánem Valné hromady spolku je Výkonný výbor spolku, který zajišťuje plnění úkolů z Valné hromady v období mezi jednotlivými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou v pravomoci valné hromady

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Majetek a hospodaření spolku

 

1)   Zdrojem veškerého majetku jsou zejména:

a)   příjmy ze získaných státních dotací, případně dotací od obcí či jiných organizací a institucí a ústředních zdrojů ČAST

b)   příjmy z příspěvků, poplatků, postihů a odvodů

c)   příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d)   jiné příjmy

 

2)   Majetek spolku je jen jeho vlastnictvím jako celku. O nabývání a jeho přerozdělení či pozbývání rozhoduje valná hromada.

 

3)   Kromě majetku, na který má spolek vlastnické právo, může hospodařit s jiným svěřeným majetkem. K tomu jej však váží závazné právní předpisy.

 

4)   Spolek hospodaří na základě schváleného rozpočtu na danou sezónu.

 

5)   Spolek zodpovídá za vedení účetnictví dle obecně platných předpisů ČR. Sestavuje a předkládá daňová přiznání a účetní evidence stanovené pro právnické osoby.

 

6)   Spolek zastupují pouze společně :

a) předseda a místopředseda

b) předseda a hospodář-sekretář

c) předseda a dva členové

d) místopředseda a hospodář-sekretář

e) místopředseda a dva členové

 

 

ČÁST PÁTÁ

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

2. Stanovy byly schváleny na Valné hromadě dne 25.01.2017. Účinnosti nabyly dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem 16.03.2017